Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Kaliumdikromat PS pulver 250 g

Kaliumdikromat PS pulver 250 g

Art.nr 35085

Levereras endast till skolor inom Sverige.

574 SEK (717.50 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.


Signalord
  Fara
Faroangivelse
  H272 - Kan intensifiera brand. Oxiderande
  H301 - Giftigt vid förtäring 
  H310 - Dödligt vid hudkontakt
  H330 - Dödligt vid inandning
  H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
  H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion
  H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning H340 - Kan orsaka genetiska defekter
  H350 - Kan orsaka cancer
  H360FD - Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet
  H372 - Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering
  H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Du har nyligen tittat på