Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Toluen HPLC 1l

Toluen HPLC 1l

Art.nr 35209

Levereras endast till skolor inom Sverige.

228 SEK (285.00 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.


Signalord
  Fara
Faroangivelse
  H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga
  H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
  H315 - Irriterar huden
  H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  H361d - Misstänks kunna skada det ofödda barnet
  H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning
  H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Du har nyligen tittat på