Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Nickel(II)ammoniumsulfat pulver 500 g

Nickel(II)ammoniumsulfat pulver 500 g

Art.nr 35163

Levereras endast till skolor inom Sverige.

1356 SEK (1695.00 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.


Signalord
  Fara
Faroangivelse
  H302 - Skadligt vid förtäring
  H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion
  H332 - Skadligt vid inandning
  H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
  H341 - Misstänks kunna orsaka genetiska defekter
  H350i - Kan orsaka cancer vid inandning
  H372 - Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering
  H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
  H360D - Kan skada det ofödda barnet

Du har nyligen tittat på